REGULAMIN

Regulamin ELITE CLUB

Poprzez wejście do klubu zobowiązujesz się do przestrzegania zapisów poniższego  Regulaminu.

 

§1

Zasady wstępu:

Wstęp do Elite Club mają:

1.1 Osoby które ukończyły 21 rok życia i posiadają dokument stwierdzający ich tożsamość (legitymację studencką, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), które opłaciły bilet wstępu do klubu.

1.2 Osoby posiadające zaproszenie wystawione przez klub z zachowaniem dopuszczalnego wieku, o którym mowa w punkcie 1.1.

1.3 Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów, posiadający dokument potwierdzający pracę lub współpracę z mediami, po uzyskaniu zgody zarządzającego klubem, mogą nieodpłatnie wykonywać czynności związane z rejestracją przebiegu imprez i/lub przeprowadzenia wywiadów.

1.4 Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z kierownictwem klubu.

1.5 Wstęp do klubu odbywa się na podstawie ważnego biletu lub zaproszenia honorowanego przez klub.

1.6 Zakupu biletu można dokonać w kasie klubowej.

1.7 W przypadku koncertów biletowanych z przedsprzedażą biletów również osoby, które nie ukończyły 21. roku życia, będące pod opieką osób, o których mowa w punkcie 1.1.

 

§2

Wynajem miejsc siedzących:

2.1 Miejsca siedzące (inaczej loże) można zarezerwować po przedpłacie, a rezerwacja odbywa się telefonicznie lub w klubie.

2.2 Przedpłatę za wynajęcie loży należy dokonać w barze lub w recepcji hotelu.

2.3 Przedpłata za wynajęcie loży odbywa się zgodnie z cennikiem wynajmu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

2.4 Dokonana przedpłata w całości jest przeznaczona na poczet rachunku (bez możliwości zwrotu niewykorzystanej kwoty).

2.5 Kwota za wstęp do klubu oraz opłaty za miejsca siedzące pobierane są gotówką i nie podlegają negocjacjom.

 

§3

Ogólne zasady:

3.1 Osoby przebywające na terenie Elite Club mogą wychodzić na zewnątrz oraz wrócić bez dokonywania powtórnego zakupu biletu wstępu jedynie za zgodą otrzymaną od pracownika ochrony, selekcjonera lub managera klubu. Ponowne wejście do klubu uczestnika imprezy, odbywać się będzie na podstawie potwierdzenia opuszczenia klubu, otrzymanego przez uczestnika od pracownika klubu.

3.2 Osoby przebywające w klubie swoją obecnością wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i/lub rejestracji obrazu video. Na wyraźną prośbę uczestnika imprezy materiał z jego wizerunkiem nie będzie publikowany na stronie www klubu.

3.3 Bez zezwolenia na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i nagrywania z zastrzeżeniem postanowień pkt 1.3. 

3.4 Pracownik baru ma prawo żądać okazania dowodu osobistego od osób dokonujących zakupu wyrobów alkoholowych lub tytoniowych.

3.5 Za stłuczone szkło pobierana jest opłata odpowiednia do wartości zniszczonego przedmiotu (za wyjątkiem butelek szklanych, w których sprzedawane są napoje alkoholowe i bezalkoholowe).

3.6 Klub ma prawo żądać pokrycia kosztów zniszczeń lub uszkodzeń przedmiotów należących do klubu od osoby, która ich dokonała.

3.7 Pracownik klubu ma prawo odmówić sprzedaży biletu wstępu osobom w strojach sportowych (typu: bluza z kapturem, dresy, obuwie sportowe, krótkie spodenki itp.). Postanowienie zdania poprzedniego dotyczy także osób posiadających zaproszenia honorowane przez klub.

3.8 Szatnia w klubie jest obowiązkowa i za pozostawienie rzeczy w szatni pobierana jest opłata. Pozostawienie rzeczy w szatni (garderoby) potwierdzone zostanie poprzez wydanie stosownego żetonu z numerem.

3.9 Pracownik szatni nie może dokonywać  żadnego sprawdzania garderoby pozostawionej w szatni oraz innych pozostawionych przedmiotów (np. torebki), nawet na wyraźną prośbę jej właściciela.

3.10 Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, tym samym nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, w tym m.in.: dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.

3.11 Zgubienie żetonu z numerem z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze klubu.

3.12 Wydanie pozostawionych w szatni rzeczy osobie, która zgubiła żeton z numerem i zgłosiła ten fakt obsłudze klubu, odbędzie się po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby uczestniczące w imprezie lub w następnym dniu roboczym w godzinach wskazanych przez obsługę klubu.

3.13 Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w lożach lub innych miejscach na terenie lokalu.

3.14 W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem garderoby bez posiadania żetonu z numerem z szatni decyduje manager klubu, ale tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (ze zdjęciem) i zgodą na spisanie danych osoby, która odbiera odzież lub inne rzeczy pozostawione w szatni na ten numer.

3.15 Opłata z tytułu zniszczenia bądź zgubienia żetonu z numerem wynosi 20 PLN.

3.16 W Elite Club obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

3.17 Osoby przebywające w Elite Club zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i poleceń obsługi klubu lub pracowników ochrony.

 

§4

Zakaz wstępu stosowany będzie szczególnie w stosunku do:

4.1  Osób nie spełniających kryteriów wiekowych, o których mowa w punkcie 1.1 paragrafu 1 z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.7.

4.2 Osób wyglądających na nieletnich, a nie posiadających odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość.

4.3 Osób zachowujących się wulgarnie lub agresywnie.

4.4 Osób w stanie nietrzeźwym lub wskazujących na znajdowanie się pod wpływem innych  środków o podobnym działaniu (w szczególności środków odurzających itp.).

 

§5

Obsługa klubu może zażądać opuszczenia klubu w stosunku do osób:

5.1 Niestosujących się do zasad określonych w niniejszym regulaminie.

5.2 Zachowujących się wulgarnie lub agresywnie.

5.3 Wszczynających lub biorących udział w bójce.

5.4 Podejrzanych o handel niedozwolonymi środkami odurzającymi na terenie klubu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

5.5 Będących pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

5.6 Będących w stanie upojenia alkoholowego.

5.7 Podejrzanych o dokonanie kradzieży lub uszkodzenia/zniszczenia wyposażenia sprzętu na szkodę klubu lub osób w nim przebywających.

5.8 Spożywających alkohol lub napoje, a także żywność nie zakupioną w lokalu.

5.9 We wszystkich przypadkach, o których mowa w punktach 5.1 – 5.8, klub nie dokonuje zwrotu kwot poniesionych na zakup biletu wstępu i/lub wynajem miejsc siedzących.

 

§6

Ogólne zasady bezpieczeństwa w klubie:

6.1  Klub jest obiektem monitorowanym i każda osoba w nim przebywająca wyraża zgodę na utrwalanie jej wizerunku za pomocą urządzeń rejestrujących obraz dla celów zachowania zasad bezpieczeństwa i porządku. Jednocześnie każda osoba przebywająca w klubie wyraża zgodę na udostępnienie materiałów zawierających utrwalony jej wizerunek stosownym organom władzy w przypadku zaistnienia sytuacji wymagających interwencji tych organów (policja, prokuratura itp.). 

6.2 Osoby przebywające w klubie są zobowiązane do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

6.3 Osoby przebywające w klubie są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń służb porządkowych oraz obsługi klubu, w szczególności w zakresie zagrożenia przeciwpożarowego.

 

§7

Osobom wchodzącym i przebywającym w klubie zabrania się:

7.1 Wnoszenia do klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

7.2 Wnoszenia do klubu środków odurzających oraz innych środków o podobnym działaniu.

7.3 Posiadania i wnoszenia do klubu materiałów wybuchowych i/lub broni.

7.4 Wnoszenia i posiadania ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób przebywających w klubie.

7.5 Wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone wyłącznie dla personelu i oznaczonych napisem: „nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „pomieszczenie dla obsługi”.

7.6 Dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji, reklamy oraz zbiórek pieniężnych.

7.7 Wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody.

7.8 Rzucania jakimikolwiek przedmiotami.

7.9 Wychodzenia z napojami na zewnątrz klubu.

7.10 Obsługa zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób lub porządku w klubie.

7.11 Każde wykroczenia o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji.

7.12 W przypadku osób dokonujących naruszeń regulaminu, zasad porządku i bezpieczeństwa zastosowanie będzie miał zakaz wstępu do klubu na inne imprezy.

7.13 Osoby nie przestrzegające powyższych zakazów i nie stosujące się do poleceń obsługi zostaną usunięte z terenu kluby lub przekazane Policji.

7.14 Osoby przebywające w klubie wyrażają zgodę na możliwość przebywania w strefie dźwięków, mogących wpływać na trwałe uszkodzenie słuchu i z tego tytułu nie przysługuje im roszczenie względem właściciela (prowadzącego klub).

7.15 Wchodzenia na scenę oraz dotykania instrumentów i/lub wyposażenia scenicznego.

 

§8

Zasady zakupu i zwrotu biletów:

8.1 Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin klubu i/lub imprezy, na którą został wydany bilet.

8.2 Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren klubu.

8.3 Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów.

8.4 Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników koncertu, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych  środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.

8.5 W przypadkach wymienionych w punkcie 4 regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do regulaminu imprezy.

8.6 W przypadku odbywania się na terenie klubu koncertu organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren klubu oraz użycia w trakcie koncertu aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

8.7 Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonania zakupu.

8.8 Odpowiedzialność za treść opublikowaną na bilecie oraz warunki podczas imprezy ponosi Organizator.

8.9 W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, posiadacz niniejszego biletu nie ma prawa wnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu dokonanej rejestracji.

 

§9

Postanowienia końcowe:

9.1 Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo klubu, którego reprezentantem jest menager.

9.2 Skargi i wnioski będą przyjmowane przez klub wyłącznie w formie pisemnej.

9.3 Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na ogólnodostępnej stronie internetowej elite.hotelrado.pl oraz do wglądu w siedzibie klubu, a także poprzez wywieszenie w szatni.

9.4 Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2, ustawy z dnia 22.08.2002 r.).